فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC | bookseries | 3196336

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC

فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC

بخشی از متن فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

چکیدهسابقه و هدف: یکی از مشکلات عمده در تصفیه‌خانه فاضلاب‌های صنعتی حجم زیاد لجن می‌باشد که حل کردن آن نیازمند ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی است. در فرآیند آماده‌سازی لجن کاربرد ترکیبات طبیعی نسبت به شیمیایی به لحاظ زیست‌محیطی ارجحیت دارد, به همین علت متخصصین در تلاش برای یافتن مواد مناسب جهت جایگزین می‌باشند. یوسفی و همکاران (2012) به‌ بررسی کارآیی پلی‌الکترولیت طبیعی کیتوزان به‌عنوان ماده منعقدکننده در حذف کدری آب پرداختند نتایج نشان داد که کیتوزان, تأثیر اندکی بر pH آب دارد و کارایی آن در حذف کدری زیاد, نسبت به کدری کم بیشتر‌است. هدف از این تحقیق تعیین pH و غلظت بهینه دو ماده آلوم, کیتوزان و استفاده همزمان آنها در مقیاس آزمایشگاهی جهت آماده‌سازی اولیه لجن به منظور بهبود آب‌گیری می‌باشد. همچنین بررسی تاثیر این تیمارها بر کدری, رنگ و اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) آب حاصل از صاف ‌کردن لجن می باشد.مواد و روش‌ها: جهت انجام این تحقیق از تعیین زمان صاف‌کردن و اندازه‌گیری مقدار رطوبت کیک لجن حاصل برای سنجش قابلیت آب گیری لجن استفاده شد. بدین منظور ابتدا محلول 10 درصد آلوم به وسیله حل‌کردن 10 گرم سولفات ‌آلومینیم در یک لیتر آب‌مقطر تهیه‌ شد. برای تهیه محلول کیتوزان, mg100 از پودر کیتوزان را به‌ دقت وزن‌کرده و آن ‌را در ml10 اسیدکلریدریک 1/0 مولار حل کرده و حجم آن به ml 100رسانیده شد. اسیدیته نمونه لجن آب‌دار بوسیله هیدروکسید سدیم و اسید سولفوریک در محدوده بین 4 تا 9 تنظیم شد. سپس غلظت ثابتی از آلوم, کیتوزان و آلوم-کیتوزان اضافه گردید. زمان آب‌گیریml 50 پساب به وسیله قیف بوخنر, کاغذ صافی و دستگاه خلا و مقدار رطوبت از روش خشک کردن در اتو تعیین شد.یافته‌ها: pH بهینه برای آلوم, کیتوزان و آلوم- کیتوزان به ترتیب 5, 7 و 7 و غلظت بهینه به ترتیبppm 800 , 90 و 600-70 به دست آمد. با اعمال این تیمارها در شرایط بهینه, بهترین تیمار جهت دستیابی به کمترین زمان آب‌گیری, تیمار آلوم- کیتوزان در pH برابر با 7 و مقدار مصرفppm 70-600 می‌باشد. همچنین بهترین تیمار برای کاهش رنگ, کدورت و COD آب حاصل از صاف‌کردن لجن, تیمار آلوم با غلظت ppm 800 و pH برابر با 5 می‌باشد.نتیجه گیری: با افزایش pH از 4 به 9 زمان آبگیری در نمونه شاهد و تیمار شده با آلوم افزایش می‌یابد. در حالی که در نمونه های تیمار شده با کیتوزان و بخصوص آلوم – کیتوزان زمان آبگیری به pH حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهد. همچنین تیمار آلوم در 7 pH= اثر اندکی بر رنگ و COD دارد در حالی که میزان کدورت را تا 24 درصد کاهش می‌دهد. کیتوزان به ترتیب بیشترین اثر را بر COD و سپس کدورت و رنگ داشته است. تیمار آلوم-کیتوزان تاثیر چشم‌گیری بر کدورت و COD داشته‌است.

👇محصولات مشابه با فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC👇

فایل word مقاله پهنه بندي خطر آتش سوزي در پارک ملي گلستان با استفاده از روش رگرسيون لجستيک | WORD فایل word مقاله بررسي ترکيب و تنوع گياهان علفي پس از آتش‌سوزي در جنگل‌هاي بلوط ايراني، زاگرس جنوبي | WORD فایل word مقاله استفاده از آردچوب در ساخت سراميک متخلخل جاذب فلز سنگين کادميوم از محلول هاي آبي | WORD فایل word مقاله تاثير نانو رس و جفت‌کننده MAPP بر خواص فيزيکي، مکانيکي و دوام طبيعي چندسازه پلي‌پروپيلن- آرد چوب تاغ | WORD فایل word مقاله ررسي مقايسه اي خواص فيزيکي و مکانيکي چندسازه چوب پلاستيک ساخته شده از مواد ليگنوسلولزي مختلف و پلي اتيلن سنگين | WORD فایل word مقاله مقاومت‌هاي خمشي و کششي چند‌سازه آرد ساقه برنج- پلي‌پروپيلن در دوره‌هاي رطوبت‌دهي متناوب | WORD فایل word مقاله بررسي مقاومت به پوسيدگي چندسازه صنعتي آرد سرشاخه پسته- پلاستيک با و بدون رنگ‌دانه | WORD فایل word مقاله بررسي خواص فيزيکي، حرارتي و ريخت‌شناسي نانوکامپوزيت‌هاي آرد ني/نانو رس/پلي‌پروپيلن اکسيد شده | WORD فایل word مقاله بررسي ميکروسکوپي تاثير درصد اختلاط و توزيع ذرات بر روي مقاومت به پوسيدگي چندسازه خاک اره- پلي پروپيلن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي اقتصادي اثر افزايش مقاومت بتن در ساختمان هاي بتني با شکل پذيري ويژه | WORD فایل word مدل سازي تأثير عوامل زيرساختي در ارتقاء بهره وري آب کشاورزي ايران | WORD فایل word شناسايي مؤلفه هاي کيفيت زناشويي زوج ها: يک پژوهش کيفي | WORD فایل word پروژه کتیا با آموزش | WORD فایل word انواع شيوه هاي نوين يادگيري در روش تدريس فعال | WORD فایل word توليد و مشخصه يابي منيزيم سيليکات مزوحفره جهت کاربرد هاي رهايش کنترل شده دارو | WORD فایل word نقشه بخش های شهرستان صدوق | WORD فایل word بررسي ميزان شيوع بيماري بروسلوز در بيمارستان هاي عالي نسب و سينا شهرستان تبريز در تابستان 1393 | WORD فایل word اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن | WORD فایل word تاثير استفاده از شمع انرژي در معماري ساختمان هاي نوين با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي | WORD فایل word نقد ديدگاه هاي هري فرانکفورت و چارلز تيلور در مورد انتخاب گري آدمي بر اساس نظريه اسلامي عمل و پيامدهاي آن در تربيت | WORD فایل word آموزش توابع مثلثاتي با نرم افزار جيوجبرا | WORD فایل word پروژه طراحی و آنالیز یک سازه جدید برای بهبود ضربه پذیری مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) – مهندسی مکانیک | WORD فایل word ارزيابي وضعيت و نحوه ي توسعه فضاي سبز شهري شيراز در راستاي توسعه پايدار با استفاده از رويکرد استانداردمبنا | WORD فایل word بررسي رفتار و عملکرد شرکت هاي دانش بنيان ايراني با رويکرد تکسونومي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSCدانلود فایل word مقاله اثر آلوم و کيتوزان بر آب‌گيري و خواص کيفي لجن حاصل از پساب خميرکاغذ NSSC فایلwordمقالهاثرآلوموکيتوزانبرآب‌گيريوخواصکيفيلجنحاصلازپسابخميرکاغذNSSC