فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل | bookseries | 3683096

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

بخشی از متن فایل word امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل :

بخشی از متن اصلی:
-فصل اول: مقدمه1
2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری4
2-1 مقدمه5
2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها8
2-2-1 صافی های کیسه ای8
2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی8
2-2-3 شوینده ها9
2-2-4 سیکلونها9
2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک9
2-3 زمینه تاریخی10
2-4 مکانیزمهای انباشت آکوستیک11
2-4-1 فعل و انفعالات اورتوکینتیک11
2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیک17
2-4-3 واکنشهای آشفتگی آکوستیک20
2-4-4 روان سازی آکوستیک19
2-4-5 توده آکوستیک23
2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی24
2-5-1 مدل وولک24
2-5-2 مدل شو25
2-5-3 مدل تیواری25
2-6 مدل سانگ25
3-فصل سوم: روشها و تجهیزات27
3-1 مقدمه28
3-2 روش شبیه سازی انباشت آکوستیک28
3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی28
3-2-2 الگورِیتم مدل سازی29
3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی30
3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات30
3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی33
3-3-3 مواد مورد استفاده41
3-4 کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی 43
4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها45
4-1 مقدمه46
4-2 نتایج آزمایشگاهی47
4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی49
4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی49
4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله52
4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل55
4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن55
4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل62
4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی
در خروجی موتور های دیزل67
4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه65
4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج72
4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار75
4-4-4 تأثیرات فرکانس صدا77
4-4-5 اثر اندازه ذرات77
5- فصل پنجم79
فایل word امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست مراجع83
ضمیمه 185
ضمیمه 288
ضمیمه 395


فایل word امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست نمودارها
شکل 2-1- حجم انباشت آکوستیک12
شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آکوستیکی14
شکل 2-3- مکانیزم های آشفتگی20
شکل 2-4- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا22
شکل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای31
شکل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ32
شکل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات33
شکل 3-4- منبع امواج آکوستیکی34
شکل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال35
شکل 3-6- دستگاه Amplifier36
شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر36
شکل 3-8- بلندگو و horn37
شکل 3-9- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها38
شکل 3-10- فشار سنج دیجیتالی38
شکل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی39
شکل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی40
شکل 3-13- دبی سنج41
شکل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل43
شکل 4-1- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از 10 میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
شکل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از 10 میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
شکل 4-3- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله49
شکل 4-4- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله49
شکل 4-5- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله50
شکل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 200 (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار51
شکل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار51
شکل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 830 (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار52
شکل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان54
شکل 4-10- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 20056
شکل 4-11- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند57
شکل 4-12- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650 58
شکل 4-13- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830 59
شکل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h61
شکل 4-15- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=250 L/hourو فرکانسHz 830 62
شکل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)63
شکل 4-17- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830 64
شکل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات66
شکل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون68
شکل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی69
شکل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته70
شکل 4-22- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون72
شکل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی74
شکل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی75
شکل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی76

فایل word امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست جداول
جدول 4-1- فرکانس های بحرانی48
جدول 4-2- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف48
جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون67
جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون7
مقدمه
زیست موجودات زنده به ویژه انسان در معرض هجوم انواع آلودگیها است که آلودگی هوا یکی از مهمترین آنها است. بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدات آنها, از عوامل مهم تولید آلاینده های هوا میباشند و از این میان خودروها سهم عمده این آلودگی را در شهرها به عهده دارند.
به موازات رشد و ترقی جوامع که موجب تخریب طبیعت و در نتیجه آلوده کردن بیشتر آن شده است, سازمانهای حفاظت از محیط زیست با وضع قوانینی, سعی در کاهش آلودگیها دارند. برای کاهش آلودگی هوای ناشی از خودروها, دو روش اساسی وجود دارد:
الف: کاهش تولید آلاینده ها
ب: جلوگیری از انتشار آنها در محیط


این فایل به همراه چکیده, فایل word امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست, متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:115

👇محصولات مشابه با فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل👇

فایل word پروژه امنیت شبكه و رمزگذاری | WORD فایل word جغرافیای تهران و شهرستان دماوند | WORD فایل word شیخ خزعل | WORD فایل word جغرافیای تهران و ورامین | WORD فایل word 655 نمونه سوال آئین نامه راهنمایی رانندگی | WORD فایل word سبک زندگی اسلامی | WORD فایل word خصوصیات سیاست و اقتصاد سالم | WORD فایل word نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآیی كاركنان اداره دارایی | WORD فایل word بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوا1ر | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word شبکه های بی سیم ادهاک | WORD فایل word حل تمرین کتاب آنالیز و طراحی مدارهای آنالوگ مجتمع گری - ویرایش چهارم | WORD فایل word الگوی كاشت مناسب در اراضی شور | WORD فایل word پروژه آمار - بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از كامپیوتر و عملكرد آنها در مدرسه | WORD فایل word ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست | WORD فایل word پروژه تربیت بدنی( فوتبال ) | WORD پاورپوینت متد توسعه نرم افزار چابک – Agile | WORD پاورپوینت کدبندی کانال به روش همینگ | WORD فایل word گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو ‎‎‎ | WORD فایل word مقاله پیرامون توربین های گازی | WORD فایل word نقشه ی جهت شیب شهرستان نقده | WORD پاورپوینت بیماریهای حبوبات- سیب زمینی و دانه های روغنی | WORD فایل word سورس كد و برنامه اجرایی پروژه به زبان اسمبلی | WORD فایل word حل تمرین کتاب شیمی کوانتومی لواین - ویرایش هفتم (2013) | WORD فایل word بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازار | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلدانلود فایل word امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل فایلwordامكانسنجیفیلتراسیونآكوستیكیجهتجذبذراتخروجیازاگزوزموتورهایدیزل