فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی | bookseries | 3685913

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

بخشی از متن فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی :

بخشی از متن اصلی :
فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات 2
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی 2
گفتار اول : دعوای عمومی 2
گفتار دوم : دعوای خصوصی 5
مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل 6
گفتار اول : اقرار 7
گفتار دوم : شهادت شهود 12
گفتار سوم : قسامه 14
گفتار چهارم : علم قاضی 17
فصل دوم : گردشکار 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام 20
مبحث دوم : دفاعیات 22
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 25
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان 25
الف : نظر اکثریت 25
ب: نظر اقلیت 26
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور 27
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 28
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان 28
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور 29
فصل سوم : بررسی شکلی آرا 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی 31
گفتار دوم : جمع آوری دلایل 31
گفتار سوم : تامین کیفری 33
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع 34
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها 34
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست 35
گفتار هفتم : صلاحیت 36
گفتار هشتم : ارجاع 37
گفتار نهم : دادنامه 38
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی 39
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش 41
گفتار اول : رسم الخط 41
گفتار دوم : نشانه گذاری 42
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها 44
گفتار چهارم : دستور زبان 44
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم 45
مبحث اول : تعریف 46
مبحث دوم : مصادیق 48
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 53
فصل سوم : قتل پرونده 59
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات 64
گفتار دوم : پیشنهادات 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری 67
فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فهرست منابع 69
ضمائم

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع, برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : (در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است).
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم , رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین , اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی , زیان وارد بر جامعه , از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه , بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ,‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند , خمر و زنا ) تعقیب , متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم , نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی , یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود , یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .
3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد , لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف , اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
این فایل به همراه چکیده , فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب , متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word , قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :69

👇محصولات مشابه با فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی👇

فایل word کتاب دبیر Summit 1 Teacher Book - ویرایش دوم | WORD فایل word رویكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر | WORD فایل word سازمان های غیردولتی و حقوق بشر | WORD فایل word کتاب اساس پراش و بلورشناسی هموند - ویرایش سوم | WORD فایل word حل تمرین کتاب دینامیک حرارت فوچز - ویرایش اول | WORD فایل word پیشرفتهایی در حسابداری، پیشرفتهای ثبت شده در حسابداری بین المللی | WORD فایل word بهینه سازی عملکرد سیستم مخزن چند منظوره سد شهر چای، با استفاده از الگوریتم ژنتیک در آذربایجان غربی | WORD فایل word مقاله تأثیر کم آبیاری درمراحل رشدبرعملكردكمی وكیفی و كارآیی مصرف آب گندم | WORD فایل word تدوین برنامه کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word مجموعه کاربردی در رابطه با طراحی باغ ایرانی1 2 | WORD فایل word اعتیاد وعلل گرایش به آن | WORD فایل word مالیات بر ارزش افزوده | WORD فایل word مقاله پروژه درباره آفات مرکبات به صورت کاملو تصویری به همراه آموزش پروزش مرکبات | WORD فایل word آموزش پرورش و تولید میگو | WORD فایل word تدوین برنامه کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک | WORD فایل word آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده | WORD فایل word مقاله و تحقیق درباره انواع گل | WORD فایل word اینترنت معایب و مزایا | WORD فایل word طراحی و شبیه سازی ربات پرنده | WORD فایل word عنوان : ماشینهای CNC | WORD فایل word "رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه¬ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولادیزد | WORD فایل word مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف | WORD فایل word بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم | WORD فایل word سوالات کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم استخدامی دستگاه های اجرایی کشور 95 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامیدانلود فایل word کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی فایلwordکارتحقیقیاقدامبهقتلبهاعتقادمهدورالدمبدونموضوعتبصره2ماده295قانونمجازاتاسلامی